• about_this_site
 • As Gaeilge

  Beidh fáil ar an láithreán callcosts.ie trí Ghaeilge de réir a chéile sna míonna amach romhainn. Fuinneog NuaCliceáil anseo don láithreán Béarla agus féach Ról ComReg thíos.

  Preas Ráiteas 10/11/2005 

  Seolann ComReg suíomh Gréasáin nua www.callcosts.ie le chabhair a thabhairt do tomhaltóirí comparáid a dhéanamh idir costaisí éagsúla pacáistí ghuthán phóca

  Inniu sheol an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) suíomh Gréasáin  nua arb ainm – www.callcosts.ie – a chuirfidh ar chumas tomhaltóirí comparáid a dhéanamh idir na costaisí difriúla atá ag gach soláthróir gutháin phóca. 

  I láthair na huaire baineann breis ‘is 3.8 milliún daoine in Éirinn úsáid as ghuthán póca agus caitheann gach úsáideoir €54 sa mhí ar meán ar a ghuthán póca. Cé go bhfuil eolas taraife ó na soláthraithe ar fáil, tá sé deacair ar a lán tomhaltóirí atá ag iarraidh teacht ar pacáiste ghutháin phóca oiriúnach comparáid a dhéanamh idir na pacáistí agus tosaíocht a chur ar na pacáistí sin.
   
  www.callcosts.ie a thugtar ar an suíomh Gréasáin nua, cairdiúil agus idirghníomhach atá curtha le chéile ag ComReg le chomhoibriú an cheithre soláthróir ghuthán póca náisiúnta. Tabharfaidh an suíomh cabhair do tomhaltóirí an rogha pacáiste ghutháin phóca is fearr a dhéanamh, bunaithe ar a gcuid úsáid indibhidiúil. a thugtar ar an suíomh Gréasáin nua, cairdiúil agus idirghníomhach atá curtha le chéile ag ComReg le chomhoibriú an cheithre soláthróir ghuthán póca náisiúnta. Tabharfaidh an suíomh cabhair do tomhaltóirí an rogha pacáiste ghutháin phóca is fearr a dhéanamh, bunaithe ar a gcuid úsáid indibhidiúil.
   
  Dúirt Coimisinéir ComReg, Mike Byrne: “Inniu tá suíomh Gréasáin nua seolta ag ComReg i gcomhair úsáideoirí ghutháin phóca. Cuirfidh sé ar a gcumas comparáid níos fearr agus níos éasca a dhéanamh idir scéimeanna éagsúla ghutháin phóca. Tá ról reachtúil ag ComReg cosaint agus eolas a thabhairt do tomhaltóirí. Tionscnamh tábhachtach ar son tomhaltóirí atá sa suíomh seo dar linne. Creideann ComReg go bhfuil sé fíorphráinneach go bhfuil teacht ag tomhaltóirí ar eolas iomlán agus inchomparáide ar phraghas ghutháin phóca a chuireann ar a gcumas cinneadh ciallmhar a dhéanamh. Tá muinín orm go mbeidh, le chomhoibriú an tionscal ghuthán póca, www.callcosts.ie ina acmhainn úsáideach do tomhaltóirí agus a chuirfidh leis an leibhéal chomórtais sa mhargadh.” ina acmhainn úsáideach do tomhaltóirí agus a chuirfidh leis an leibhéal chomórtais sa mhargadh.”
    
  Beidh sé níos éasca ar tomhaltóirí cinneadh a dhéanamh le níos mó eolais de bharr an suíomh Gréasáin seo atá seolta ag ComReg inniu.
   
  Suíomh idirghníomhach is ea CallCosts.ie – oibríonn sé trí cúpla cheist a chur ar tomhaltóirí mar gheall ar an mbealach ina mbaineann siad úsáid as seirbhísí ghutháin phóca (cé mhéid nóiméid cainte, cé mhéid téacs, cé mhéid pictiúir srl sa mhí). Ansin tugtar liosta scéimeanna ghuthán póca don úsáideoir in ord a gcostas.
   
  Taispeánann suirbhéanna tomhaltóra ComReg go rialta go bhfuil formhór acu ag lorg eolas soiléir agus trédhearcach atá intuigthe agus a thugann cabhair dóibh an scéim ghuthán phóca is oiriúnaí.
   
  Sa chéad céim eile cuirfidh ComReg eolas mar gheall ar pacáistí línte fosaitheach agus pacáistí banda leathan ar an suíomh Gréasáin.   
   
  CRÍOCH
   
  Eisithe ag
   
  Tom Butler
  Bainisteoir Chúrsaí Poiblí, ComReg
  Guth: 01 804 9639   G. Póca: 087 2536358       tom.butler@comreg.ie

  Ról ComReg

  Bunaíodh Oifig an Stiúrthóra Teileachumarsáide (ODTR) an 10 Márta 1997 agus ba í Etain Doyle an Stiúrthóir. An 1 Nollaig 2002 aistríodh feidhmeanna an ODTR chuig an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg). Tá triú choimisinéirí ag ComReg: Mike Byrne, John Doherty and Isolde Goggin. Is í Isolde Goggin An Cathaoirleach.

  Is éard is ComReg ann ná an comhlacht reachtúil atá freagrach as rialáil na hearnálacha cumarsáide leictreonaí (teileachumarsáid, cumarsáid raidió agus craoltóireacht) agus an phoist. Is é ComReg an t-údarás rialála náisiúnta do na hearnálacha sin de réir dhlí an AE, dlí a aistrítear isteach i reachtaíocht na hÉireann.

  Cumhdaíonn ár ndualgas oibre líonraí tarchuir lena n-áirítear:

  • Sreang thraidisiúnta teileafóin;
  • Líonraí so ghlaiste a chuireann seirbhísí gutha agus sonraí ar fáil;
  • Cumarsáid raidió lena n-áirítear raidió fosaitheach a chuireann seirbhísí éagsúla ar fáil;
  • Tarchur traidisiúnta teilifíse agus raidió;
  • Teilifís chábla;
  • MMDS agus oibríochtaí sraonta a chuireann seirbhísí teilifíse ar fáil;
  • Creat ceadúnais do Sheirbhísí Satailíte in Éirinn.

  De réir Alt 10 agus Alt 12 den Acht um Rialáil Cumarsáide 2002, tá raon feidhmeanna agus cuspóirí ag ComReg a bhaineann le líonraí cumarsáide leictreonaí, seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus saoráidí gaolmhar agus post a chur ar fáil. Áirítear orthu sin:

  • comhlíonadh oibleagáidí a chinntiú;
  • iomaíocht a chothú;
  • cuidiú leis an margadh inmheánach a fhorbairt;
  • leas úsáideoirí a chothú laistigh den Chomhphobal Eorpach;
  • bainistíocht agus úsáid éifeachtach an speictrim mhinicíochta agus uimhreacha ón scéim náisiúnta uimhriúcháin;
  • forbairt earnáil an phoist a chur chun cinn agus go háirithe seirbhís uilíoch a bheith ar fáil laistigh den Stát agus uaidh ag praghas inacmhainneach chun leasa gach úsáide.

  Comhlíonann ComReg freisin Treoracha Beartais a eisíonn an tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha. Eisíodh an chéad bheart de threoracha beartais do ComReg i mí Feabhra 2003.

  Cruthaíonn ComReg iomaíocht in earnáil na Cumarsáide trí éascaíocht a dhéanamh do dhreamanna nua teacht isteach sa mhargadh trí údarú ginearálta chun líonraí agus seirbhísí a chur ar fáil, agus trí teacht ar líonraí a rialáil d'fhonn rogha éifeachtach a fhorbairt do thomhaltóirí gnó agus tí. In earnáil atá ag athrú agus ag fás go tapa, ó thaobh na teicneolaíochta agus na tráchtála de, cuireann ComReg creat ar fáil chun seirbhísí nua cosúil le 3G a thabhairt isteach.

  Is é an fócas don rialáil sa tseirbhís phoist i margadh atá léirscaoilte i bpáirt ná an Oibleagáid Seirbhíse Uilíche (USO) a chothabháil agus a chinntiú go mbíonn praghsanna An Post dírithe ar chostas.

  Díríonn ár gcuid gníomhaíochtaí ar úsáideoirí gnó agus tí na cumarsáide agus ar oibritheoirí.

   

  test